Skip to the content
Menu

Overløb


Når det regner kraftigt og/eller i lang tid (f.eks. skybrud), kan der opstå situationer, hvor der løber så meget vand i kloakkerne og til renseanlæggene, at der simpelthen ikke er plads til vandet. Læs mere om overløb, nederst på siden. 

For at finde et overløb, kan man trykke på knappen ”Vælg overløb” eller man kan bruge musen til at zoome ind på kortet.

Når man har zoomet, trykkes på den grønne mærke, der efter vil der fremkomme et vindue, med overløbets info. I dette vindue vil der også være mulighed for en kurve over forløbet, ved at trykke på ”Vis kurver”.

Brugen af kortet

Herunder nogle praktisk og tekniske informationer om brug af kortet.

Fungerer ikke optimal i Microsoft Internet Explorer
Vi anbefaler, at du bruger en anden browser. Fx Chrome eller Firefox.

Man skal accepterer cookies for at kortet virker
Kan du ikke se kortet? Så skal du ændre dit samtykke i cookies og tilføje kategorien PRÆFERENCER. Du kan ændre dit samtykke her:

Sum alle overløb år til dato

Hvad er overløb af spildevand?

Når det regner kraftigt eller i lang tid (fx skybrud), kan der opstå situationer, hvor der løber så meget vand i kloakkerne og til renseanlæggene, at der simpelthen ikke er plads til vandet.


Til sådanne situationer er der lavet en slags nødventiler, der skal beskytte byerne og kældre, kaldet overløbsbygværker. Disse bygværker leder kraftigt fortyndet spildevand midlertidigt ud i vandløb eller i havet. Det sker dog først efter en mekanisk rensning gennem et filter.

Da spildevandet er fortyndet med regnvand, mindskes koncentrationerne af næringsstoffer og bakterier. Analyser af vandkvaliteten har vist, at overløbsvandet i Billund Kommune svarer til de krav, der er til udledning af renset spildevand fra renseanlæg. Ved kraftig regn og stor belastning af kloaksystemet er overløbene nødvendige for at forhindre, at regn- og spildevand stuver op i kloaksystemet. Hvis overløbene ikke eksisterede, var der stor sundhedsmæssige risiko inde i byerne pga. oversvømmelser af kældre, haver, veje og fælles arealer. Ligeledes kan overbelastning af renseanlæggene med store mængder regnvand medføre, at renseanlæggene ikke kan rense spildevandet tilstrækkeligt godt, efter regnvejret er stoppet igen, og denne periode kan strække sig over flere dage efter regnvejret.

I 2017 startede vores vision om at måle overløb. De målte vandmængder i 2017 skal ses i forhold til, at vi er i gang med montering af måleudstyr på overløbsbygværkerne. I 2018 forsatte vi med at installere måleudstyr på de resterende overløb, og i løbet af 2018 fik vi tilpasset udstyret. Derfor er 2017- og 2018-overløbsmængder usikre og formentligt i underkanten af den reelle mængde.

Med forbehold for usikkerhed i målinger og forskellige oplande til hvert enkelt overløb og med udgangspunkt i, at de maksimale koncentrationer af kvælstof målt i overløb er 8 mg/l og 1 mg fosfor, kan udledningen af kvælstof via overløb opgøres til ca. 2.390 kg kvælstof og ca. 299 kg fosfor i 2019.

De målte vandmængder i 2019 og 2020 er pålidelige nok til at blive anvendt som dokumentation.

Til sammenligning udgør udvaskning af kvælstof fra landbrugsjord mellem 5-150 kg kvælstof pr. hektar og ca. 0,5 kg fosfor pr. ha. (baseret på landbrugets egne tal). Dvs. at overløb fra kloaksystemet i 2019 svarer til udvaskning af fosfor fra ca. 560 ha landbrugsjord for fosfor og et noget mindre areal for kvælstofs vedkommende.

De kommende år fortsætter arbejdet med at forbedre datagrundlaget – f.eks. ved måling af koncentrationer af kvælstof og fosfor, så det sikres, at investeringer i forbedring af kloaksystemet sker, hvor der opnås den største positive gevinst for vandmiljøet.