Skip to the content
Menu

Kærlighed, spildevand og det blå ocean

18. juni 2020

Den seneste tids debat om urenset spildevand i Øresund og overløb fra spildevandsledningsnettet kalder på handling og viden. Urenset spildevand og overløb er nemlig ikke helt det samme.

Alt spildevand skal ledes til et renseanlæg, hvor bl.a. kvælstof, fosfor, mikroplast og COD nedbringes med 90-95%.

Overløb etableres med vilje i ledningsnettet for at undgå, at de kunder, der bor tættest ved hovedledningen, får vand i kælderen, når det regner meget.

I Billund har vi investeret mange penge i at reducere overløb og lukket flere overløbsbygværker de seneste år. Herudover måler vi både vandmængder og indhold af næringsstoffer i overløb.

Læs mere om overløb her:

 

Fakta om regnbetingede overløb og udledning af urenset spildevand i Billund kommune

Udledning af urenset spildevand fra kloaksystemet ved brud, inspektion og renovering samt overløb fra fælleskloakken til vandløb, søer og havet, ved kraftig nedbør, har været til stor debat i Danmark den seneste tid. Debatten har været meget præget af formodninger og ensidig fokus på teoretiske udledte vandmængder. Der har ikke været fokus på målte vandmængder, og slet ikke på indholdet af næringsstoffer herunder kvælstof, fosfor og ammonium.

 

I Billund Vand & Energi har vi heldigvis rigtigt godt styr på vores regnbetingede overløb og spildevandsudledninger. Derfor har vi udarbejdet dette notat, baseret på 2019 tal for overløbsregistreringer – som kan bruges som et indlæg i den nuværende politiske debat og ”overbudspolitik”. Den politiske debat definerer hos flere parter, at udledning af urenset spildevand og overløb fra fælleskloakken skal standses uanset omkostningerne. Billund Vand & Energi er helt enig i, at udledning af urenset spildevand skal standses, eller som minimum reduceres– men det er vigtigt at ”Miljøværdien” pr. investeret krone sammenholdes med alternative investeringer i f.eks. skovrejsning, braklægning af landbrugsjord og rensning af overfladevand fra markerne.  

 

Billund Vand & Energi udleder ikke urenset spildevand fra renseanlæg – heller ikke under store renoveringer eller ombygning. Der kan i særlige tilfælde være tale om reduceret rensning, men dette overvåges og måles i tæt samarbejde med Billund Kommune og Miljøstyrelsen efter konkrete fastlagte aftaler.

 

Hvad er regnbetingede overløb?

Regnbetingede overløb fra fælleskloakken består af kraftigt fortyndet spildevand med regnvand og er etableret for at beskytte ejendomme og kældre mod oversvømmelse. Overløbene er ofte etableret til større robuste recipienter, hvor der ikke er udfordringer med vandkvaliteten.

 

Billund Vand & Energi måler vandmængden fra de regnbetingede overløb

Der er etableret overvågning på 21 ud af 22 overløbsbygværker i Billund Kommune. Hermed er der faktiske målinger på samtlige overløbsbygværker undtaget hovedpumpestation Billund, som kræver en ombygning for at opnå valide målinger. Ombygningen er planlagt udført i 2020.

Kontinuert overvågning af overløb giver desuden en viden om kloaksystemet f.eks. om det er stoppet og om det fungerer efter hensigten.

 

Udledning i 2019.

Der har i 2019 været 428 regnbetingede overløb med samlet mængde på ca. 280.700 m3. Til sammenligning har alle renseanlæg i samme periode modtaget og renset ca. 5.830.000 m3 vand. Overløbsmængden svarer således til ca. 4,8% af den samlede regn- og spildevandsmængde der kommer til kloaksystemet i Billund Kommune. Med forbehold for usikkerheder i målinger og forskellige oplande til hvert enkelt overløb, og udgangspunkt i at koncentrationerne af kvælstof i overløb gennemsnitligt er 8 mg/l og fosfor gennemsnitligt er 1 mg/l (maksimalt målte værdier), kan udledningen af kvælstof via overløb opgøres til ca. 2.245 kg kvælstof og ca. 280 kg fosfor i 2019.

 

Til sammenligning udgør udvaskning af kvælstof fra landbrugsjord mellem 5-150 kg kvælstof pr. hektar og ca. 0,5 kg fosfor pr. ha.

 

Hvorfor løber der 280.700 m3 fortyndet spildevand i overløb?

Antallet af overløb i første kvartal 2019 hang sammen med den store mængde nedbør i første halvdel af marts måned. Her blev der målt ca. 136 mm nedbør, hvilket er ny rekord i Danmark for regn i marts måned. Sommermånederne har derimod været præget af lille mængde nedbør – med periodevise kraftige regn- og tordenvejr (skybrud).

Efteråret 2019 var det mest nedbørsrige år målt nogensinde i Danmark. Årsnedbøren for Billund kommune er i 2019 opgjort til 1102 mm. Gennemsnittet fra 2006-2015 i Billund er 976 mm.

 

Billund Kommune har indberettet overløbsmængderne for 2019 til Miljøstyrelsens PULS database, baseret på teoretiske beregninger, og ikke de faktiske målte værdier. Denne praksis ændres fra 2020, således at der fremadrettet indberettes de faktiske/målte overløbsmængder.

Der etableres i 2020 desuden måling af næringsstofferne, kvælstof og fosfor. De teoretiske beregninger har, sammenlignet med de faktiske målte mængder, vist sig at give en væsentlig større teoretisk vandmængde og dermed en større udledning af næringsstoffer, end den faktisk målte mængde.

 

I Billund kommune er der ingen vandløb, hvor vandkvalitetskravet ikke er opfyldt, hvor årsagen skyldes udledning/overløb fra kloakken. En enkelt strækning i Grindsted Å overholder ikke kravene til vandkvalitet. Det er nedstrøms Grindsted forureningen på en strækning, hvor der ikke er overløb fra kloakken. Billund Vand & Energi har i øvrigt valgt at reducere antallet af overløb til Grindsted Å væsentligt ved at pumpe fortyndet spildevand fra Grindsted til rensning i lagunerne på Grindsted renseanlæg. Herved opnås en rensning af spildevandet så udlederkravene fra Grindsted renseanlæg til vandkvalitet overholdes.

 

Økonomi.

Det er teknisk muligt at forhindre alle regnbetingede overløb til vandløb i Billund Kommune. Dette er dog desværre meget bekosteligt og vil kræve en periode med mange opgravninger og meget anlægsarbejde.

Den nuværende praksis med at pumpe spildevand til Grindsted renseanlæg har allerede medført en ekstra omkostning på minimum 400.000 kr. Pga. den økonomiske regulering af vandsektoren bliver Billund Vand & Energi økonomisk straffet for at tage et ekstra hensyn til vandmiljøet. Forsyningssekretariatet pålægger f.eks.  Billund Vand & Energi en årlig besparelse på 2% af denne omkostning, da det ikke er et lovkrav at overløbsvandet skal renses, så det overholder udlederkravene for Grindsted renseanlæg.

 

Såfremt regnbetingede overløb i fremtiden helt skal undgås, og der skal tages hensyn til den øgede mængde nedbør som følger af klimaforandringerne, vil det være nødvendigt at separatkloakere de fælleskloakerede oplande i Billund kommune.  

 

Hvis hele kloaksystemet i Billund Kommune skal separatkloakeres vil det koste ca. 600 mio. kr. Dette beløb skal betales af kunderne i Billund Vand & Energi, hvor der er ca. 10.000 Spildevandskunder. Hermed vil den samlede udgift for at fjerne de regnbetingede overløb beløbe sig til ca. 60.000 kr. pr. kunde. Hertil kommer udgiften til de af kunderne, som skal adskille spildevand og regnvand på egen grund, hvilket i gennemsnit udgør ca. 40.000 kr. pr. kunde.

 

Hvad er separatkloak?

I over 100 år har der været tradition i Danmark for (Den ældste kloak i Billund er faktisk lige over 100 år), at spildevand og regnvand samles i en ledning, hvorfra det løber/pumpes til renseanlæg. Renseanlæg er dog først kommet til i 50´erne-60´erne. Inden da blev spildevand og regnvand ledt direkte til vandløb. Ved separatkloakering laves der to ledninger – en til kun spildevand og en til kun regnvand. Denne løsning betyder at der ikke vil ske udledning af urenset spildevand til vandløb. Spildevandsmængden varierer ikke ret meget, hvorimod regnvandsmængderne varierer utroligt meget.

 

 

Perspektivering på næringsstoffer fra kloaksystemet fra overløb.

Udledningen af næringsstoffer fra kloaksystemet i Billund Kommune i 2019 ville svare til at der skulle braklægges ca. 15-449 ha landbrugsjord – (gennemsnitligt 217 ha landbrugsjord for at reducere tilsvarende mængde kvælstof og ca. 560 ha landbrugsjord for at reducere tilsvarende mængde fosfor.

En ha landbrugsjord koster ca. 120.000 kr/ha. Så hvis der blev opkøbt 560 ha landbrugsjord ville det koste ca. kr. 67 mio. kr. Hertil vil der blive sparet store driftsomkostninger i fremtiden i forhold til et større kloaksystem end i dag.

 

VIL DU VIDE MERE?

Følg os på Facebook og bliv klogere på, hvordan du også er med til at gøre miljøet en stor tjeneste.