Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Overløb

Hvad er overløb af spildevand?


Brugen af kortet

For at finde et overløb, kan man trykke på knappen ”Vælg overløb” eller man kan bruge musen til at zoome ind på kortet.

Når man har zoomet, trykkes på den grønne mærke, der efter vil der fremkomme et vindue, med overløbets info. I dette vindue vil der også være mulighed for en kurve over forløbet, ved at trykke på ”Vis kurver”.

Læs mere om overløb, nederst på siden.

Sum alle overløb år til dato

  N i kg P i kg COD i kg Renset spildevand m³ i % af den rensede Spildevandsmængde Total nedbør i mm
2020 409.035 3272 409 49084 4.362.240 9,37 810
2019 298.714 2390 299 35846 5.830.000 5,10 1102
2018 308.753 2470 309 37050 4.500.000 6,80 596
2017 116.573 933 117 13989 3.818.249 3,14 849

Når det regner kraftigt og/eller i lang tid (f.eks. skybrud), kan der opstå situationer, hvor der løber så meget vand i kloakkerne og til renseanlæggene, at der simpelthen ikke er plads til vandet. Til sådanne situationer er der lavet en slags nødventiler, der skal beskytte byerne og kældre, kaldet overløbsbygværker. Disse bygværker leder kraftigt fortyndet spildevand midlertidigt ud i vandløb eller i havet. Det sker dog først efter en mekanisk rensning gennem et filter.

Da Spildevandet er fortyndet med regnvand, mindskes koncentrationerne af næringsstoffer og bakterier. Analyser af vandkvaliteten har vist at vandet i Billund Kommune svarer til de krav der er til udledning af renset spildevand fra renseanlæg. Ved kraftig regn og stor belastning af kloaksystemet, er overløbene nødvendige for at forhindre, at regn- og spildevand stuver op i kloaksystemet. Hvis overløbene ikke eksisterede var der stor sundhedsmæssige risiko inde i byerne pga. oversvømmelser af kældre, haver, veje og fælles arealer. Ligeledes kan overbelastning af renseanlæggene med store mængder regnvand medføre at renseanlæggene ikke kan rense spildevandet tilstrækkeligt godt efter regnvejret er stoppet igen og denne periode kan strække sig over flere dage efter regnvejret.

I 2017 startede vores vision om at måle overløb. De målte vandmængder i 2017, skal ses i forhold til at, vi er i gang med montering af måleudstyr på overløbsbygværkerne. I 2018 forsatte vi med at installere måleudstyr på de resterende overløb og i løbet af 2018 fik vi tilpasset udstyret. Derfor er 2017 og 2018 overløbsmængder usikre og formentligt i underkanten af den reelle mængde.

Med forbehold for usikkerhed i målinger og forskellige oplande til hvert enkelt overløb, og udgangspunkt i at de maksimale koncentrationer af Kvælstof målt i overløb er 8 mg/l og 1 mg fosfor, kan udledningen af kvælstof via overløb opgøres til ca. 2.390 kg kvælstof og ca. 299 kg fosfor i 2019.

De målte vandmængder i 2019 og 2020 er pålidelige nok til at blive anvendt som dokumentation.

Til sammenligning udgør udvaskning af kvælstof fra landbrugsjord mellem 5-150 kg kvælstof pr. hektar og ca. 0,5 kg fosfor pr. ha. (baseret på landbrugets egne tal). Dvs. at overløb fra kloaksystemet i 2019 svarer til udvaskning af fosfor fra ca. 560 ha landbrugsjord for fosfor og et noget mindre areal for kvælstof s vedkommende.

De kommende år fortsætter arbejdet med at forbedre datagrundlag – f.eks. måling af koncentrationer af kvælstof og fosfor, så det sikres at investeringer i forbedring af kloaksystemet sker, hvor der opnås den største positive gevinst for vandmiljøet.